piątek, 20 lipiec 2018 12:31

Monitorowanie osiedli a ochrona danych osobowych po wprowadzeniu RODO

Jak powinno oznaczać się monitoring osiedli wg przepisów unijnych. Prawidłowe zasady i systemy oznaczeń.

RODO OZNACZENIA SPÓŁDZIELNI

Jedną z najpopularniejszych form zwiększania poziomu bezpieczeństwa mieszkańców osiedli wspólnot mieszkaniowych jest stosowanie monitoringu na obszarach wspólnych, jak np. podwórko, korytarze, garaże, czy klatki schodowe. Wprowadzone w ostatnim czasie rozporządzenie Unii Europejskiej dotyczące ochrony danych osobowych (RODO) nakłada nowe obowiązki na administratorów danych w zakresie ich przetwarzania.

Obowiązki administratora danych osobowych


Unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych ma za zadanie zwiększyć poziom ochrony i praw osób fizycznych, by zabezpieczyć je przed bezprawnym wykorzystywaniem ich danych. Rozwiązania te nakładają szereg nowych obowiązków na wszystkich tzw. administratorów danych - czyli te podmioty, które zajmują się przechowywaniem i przetwarzaniem wszelkiego rodzaju danych osobowych osób fizycznych. Problematyka ta nie omija zarządców wspólnot mieszkaniowych. Jeżeli na obszarze danej wspólnoty stosowany jest środek bezpieczeństwa w postaci monitoringu, wówczas wspólnota mieszkaniowa również ma status administratora danych, gdyż pozyskuje, przechowuje i przetwarza dane osobowe w postaci wizerunku osób uchwyconych przez monitoring. A skoro wspólnota mieszkaniowa korzystająca z takich środków pozostaje w świetle RODO administratorem danych osobowych to musi ona wypełniać pewne zobowiązania związane ze stosowaniem monitoringu.

Oznczenia monitoringu zgodne z "RODO"

W przeszłości obowiązki podmiotów korzystających z kamer monitoringu ograniczały się w zasadzie do umieszczenia przy wejściu na teren monitorowany stosowanej tabliczki z informacją, iż wszelkie wydarzenia i osoby przebywające na tym terenie są nagrywane. Po wprowadzeniu w prawie unijnym, a zatem również w prawie polskim, przepisów RODO tego rodzaju informacja pozostaje już niewystarczająca. W ramach nowych przepisów wspólnota mieszkaniowa, jako administrator danych, musi nie tylko poinformować wszystkie osoby o fakcie monitorowanie danego obszaru, ale również przekazać informacje na temat: danych administratora danych (nazwa podmiotu wraz z adresem), celu przetwarzania danych, czasu przez jaki dane są przetwarzane i przechowywane (czas przetrzymywania zapisów z kamer), potencjalnych odbiorców danych z monitoringu (są to wszelkiego rodzaju podmioty, którym, na podstawie różnych przepisów, można dane osobowe udostępnić np. Policja, ABW, CBA), w końcu należy również podać podstawę prawną pozwalającą na pozyskiwanie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych.Ostatni punkt, biorąc pod uwagę regulacje polskiego prawa krajowego, będzie sprawiać najwięcej problemów, ponieważ w polskim systemie prawnym brak jest kompleksowych regulacji dotyczących monitoringu. Obecnie kwestie te rozsiane są i regulowane na gruncie bardzo wielu szczegółowych ustaw (np. ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu Pracy etc.) W związku z powyższym, aby uniknąć problemu polegającego na powołaniu się na niewłaściwy akt prawa krajowego najlepiej i najprościej będzie przywołać samo rozporządzenie Unii Europejskiej dotyczące ochrony danych osobowych.

 

Odniesienie do rozporządzenia

Jeśli idzie o konkretny przepis należy wskazać na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przepis ten pozwala na przetwarzanie danych osobowych ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora danych. Interesem tym (i jednocześnie celem przetwarzania danych) będzie zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich osób oraz całości mienia znajdującego się na obszarze zarządzanym przez wspólnotę mieszkaniową.

Czytany 600 razy