Klauzula RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sławomir Białota prowadzący działalność pod firmą:

EAPR Białota Sławomir
Pcim 1518
32-432 Pcim

NIP: PL 944-20-85-21

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: przedstawienia ofert sprzedaży, dystrybucji produktów, przeprowadzenia procedury odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy.

3) Nie przekazujemy Pana/Pani danych do innych krajów, w szczególności poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartej umowy.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w punkcie 2.

6) Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres realizacji Umowy i do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu.

7) Przysługują Panu/Pani następujące prawa: - Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”; - Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”; - Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”; - Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”; - Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”; - Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO.

8) Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”.

9) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.

10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.