poniedziałek, 18 czerwiec 2018 08:28

Jak wykorzystać wolne środki budżetowe w szkołach i urzędach?

Jednostki sektora budżetowego, które swoje finansowanie opierają przede wszystkim na środkach pochodzących z dotacji swoją gospodarkę finansową muszą opierać przede wszystkim na ustawie o finansach publicznych. Jasno określone zasady gospodarowania pieniędzmi publicznymi z jednej strony pozwalana na transparentność działania instytucji publicznych, ale z drugiej wymusza na organach zarządzających określony reżim działania. Sytuacja taka dotyczy także sytuacji, w których pojawiają się tak zwane wolne środki.

 

Wykorzystanie wolnychśrodków z dotacji budżetowych

W myśl ustawy o finansach publicznych, zgodnie z art. 48. 1. jednostki sektora finansów publicznych w tym samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 przedmiotowej ustawy, z wyłączeniem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, mają możliwość lokowania wolnych środków, o ile nie pochodzą one ze źródła jakim jest dotacja budżetowa.

 

Sposoby lokowania środków budżetowych

Co za tym idzie istnieje możliwość jednostki te mogą korzystać z takich form wykorzystania wolnych środków, jak
1) inwestycja w skarbowe papiery wartościowe;
2) inwestycja w obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego;
3) umieszczeniu na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) w ramach depozytu u Ministra Finansów.

 

Lokowanie środków w ramach depozytu

Istnieje także możliwość lokowania takich środków także w ramach depozytu u jednostek samorządu terytorialnego. Jednak w określonych w ustawie o finansach publicznych przypadkach takiej możliwości wyboru nie ma. Zgodnie bowiem z prawem Jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt. 5, 6, 9 i 12, a więc;
- agencje wykonawcze,
- instytucje gospodarki budżetowej,
- Narodowy Fundusz Zdrowia,
- Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki,
a tak że samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda lub uczelnia medyczna, państwowe instytucje kultury, państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14, oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej mają możliwość składania wolnych środków na depozyt wyłącznie u Ministra Finansów.
Jak zatem widać, posiadanie wolnych środków jest dla instytucji publicznej nie tylko kwestią osiągnięcia szczególnego rodzaju sukcesu. To także w dużym stopniu konieczność podejmowania działań, które są zgodne z zapisami ustawy o finansach publicznych.

 

Tablice emaliowane

Część niewykorzystanych środków budżetowych warto zainwestować w tablice informacyjne.

Przy wyborze takich oznaczeń należy pamiętać o rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 314), w której określone zostały wytyczne dotyczące tablic urzędowych oraz należy mieć na uwadze materiały z jakich dana tablica zostanie wykonana. Wspomniane rozporządzenie nie narzuca materiałów z jakich ma zostać wykonana tablica, jednak najbardziej odpowiednimi oznaczeniami stosowanymi w instytucjach państwowych są szyldy emaliowane.

Czytany 257 razy