poniedziałek, 09 lipiec 2018 09:01

Co dzieje się z niewykorzystanymi środkami budżetowymi (w odniesieniu do szkół i urzędów)?

W każdej instytucji wraz z końcem roku kalendarzowego pojawia się możliwość wystąpienia sytuacji, w której pewna suma środków pozostaje niewykorzystana. W przypadku, kiedy dany podmiot nie podlega pod ustawę o finansach publicznych zasadniczo nie ma kwestii dyskusyjnych. Takie pieniądze można przeznaczyć wyłącznie na te cele, które dany pracodawca uzna za stosowne. Tymczasem sytuacja zmienia się diametralnie, kiedy mówimy o instytucjach korzystających w swojej gospodarce budżetowej ze środków publicznych.

Dotacje

W przypadku, kiedy jednostka finansowana ze środków publicznych na koniec roku wykazuje niewykorzystane środki ustawa o finansach publicznych wskazuje bardzo wyraźnie, jakie są kolejne kroki, które muszą być podjęte przez dany podmiot. Zgodnie bowiem z przedmiotową ustawą jednostki takie mogą korzystać z form finansowania opartych na dotacjach, które rozróżnia się na podmiotową, celową lub przedmiotową. W przypadku tych pierwszych ich uregulowania prawne znajdują się w innych ustawach. Natomiast dotacje przedmiotowe mogą być przelewana na rachunki bankowe samorządowych zakładów budżetowych. W przypadku dotacji celowych, są one udzielane w celu realizacji określonego zadania.

W przypadku instytucji jakimi są szkoły mowa jest przede wszystkim o dotacji mającej charakter dotacji podmiotowej. Co za tym idzie jej przeznaczenie to przede wszystkim realizowanie wydatków bieżących. Innymi słowy służy ona pokryciu wydatków związanych z bezpośrednimi kosztami funkcjonowania szkoły. Wynika to głównie z przepisów ujętych w ustawie o systemie oświaty, jeszcze przed ostatnimi zmianami w tym zakresie.

Niewykorzystane środki budżetowe

Natomiast w przypadku, kiedy jednostka finansowana w ten sposób wykazuje na koniec roku niewykorzystanie środków budżetowych zobowiązana jest do zwrotu tej kwoty. W przypadku umowy realizowanej na terenie kraju konieczne jest przekazanie powrotne środków w terminie 15 dni od umownego dnia zakończenia zadania. Natomiast w przypadku, kiedy realizacja ma miejsce poza granicami Polski jest to 30 dni.
Jeżeli natomiast instytucja publiczna korzystała z dotacji celowych i nie wykorzystała całości środków również musi je zwrócić. Przepisy art. 168 ust 1 pkt 6 mówi w tym przypadku wprost, iż tego rodzaju środki muszą być zwrócone do budżetu państwa dokładnie w części, w jakiej pozostały one wolne, czyli niewykorzystane. Oznacza to, że zabronione jest ich wykorzystywanie w sposób odmienny niż ich przeznaczenie lub też wydatkowanie po terminie określonym w umowie. Tak ścisły reżim wydatkowania pozwala na jasne i klarowne zasady wykorzystywania środków publicznych.

Tablice emaliowane

Część niewykorzystanych środków budżetowych warto zainwestować w tablice informacyjne.

Przy wyborze takich oznaczeń należy pamiętać o rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 314), w której określone zostały wytyczne dotyczące tablic urzędowych oraz należy mieć na uwadze materiały z jakich dana tablica zostanie wykonana. Wspomniane rozporządzenie nie narzuca materiałów z jakich ma zostać wykonana tablica, jednak najbardziej odpowiednimi oznaczeniami stosowanymi w instytucjach państwowych są szyldy emaliowane.

Czytany 227 razy